دوره های حضوری علی جعفری سراحی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.