دوره های حضوری محمد فائزی فرد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.