دوره های حضوری اکرم کاظمی زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.