دوره های حضوری سمانه سادات صالحی تبریز :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.