دوره های حضوری سمانه بیابانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.