دوره های حضوری سلمان جعفری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.