دوره های حضوری محمد صالح کریمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمد صالح کریمی :