دوره های حضوری سجاد معینی پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.