دوره های حضوری سجاد خراسانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.