دوره های حضوری سید سجاد ساداتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.