دوره های حضوری رضا ثاقب :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی رضا ثاقب :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.