دوره های حضوری حسن نجفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی حسن نجفی :