دوره های حضوری سعید آقایی پور فطرتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سعید آقایی پور فطرتی :