دوره های حضوری سعید بخشی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.