دوره های حضوری سعید اوضح :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.