دوره های حضوری سید سعید حسینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.