دوره های حضوری سعید سعید محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی سعید سعید محمدی :