دوره های حضوری مجتبی افضلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مجتبی افضلی :