دوره های حضوری سعید کسرائی نیا :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.