دوره های حضوری امیرصدرا کاظمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.