دوره های حضوری مجتبی عبداللهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.