دوره های حضوری سید یاسر یعقوبی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.