دوره های حضوری منصوره رستم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی منصوره رستم :