دوره های حضوری شهناز اصفیایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی شهناز اصفیایی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.