دوره های حضوری رضا صداقت :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.