دوره های حضوری رضا ستاری پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.