دوره های حضوری رضا محمدپور بهبید :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.