دوره های حضوری عبدالرضا مقدس :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.