دوره های حضوری رضا عزیزالهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.