دوره های حضوری رضا مشایخی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.