دوره های حضوری رضا مهدی هادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.