دوره های حضوری پیمان محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.