دوره های حضوری امیر افشار :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.