دوره های حضوری رشید آذری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.