دوره های حضوری محمد مهدی رحیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.