دوره های حضوری علی رفیعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.