دوره های حضوری کریم کریمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.