دوره های حضوری غزاله مصطفایی علایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.