دوره های حضوری مجتبی پورعابد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.