دوره های حضوری پوریا آئینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.