دوره های حضوری سید امیرحسین فاضلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.