دوره های حضوری پیام احمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.