دوره های حضوری منا پاشا :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.