دوره های حضوری فاطمه محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.