دوره های حضوری پریسا صادقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.