دوره های حضوری مهدي پاداش :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.