دوره های حضوری امید حسینی نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.