دوره های حضوری حمید نورانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.