دوره های حضوری زهرا پورشیری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.