دوره های حضوری نوید قلی زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.